Polityka Prywatności

Polityka prywatności (RODO) i Cookies

Informacje ogólne

1. Dokument niniejszy stanowi zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem stron internetowych:
a) wojcik-zlotnik.pl,
b) pozewnabank.pl,
c) rodoprawnik.pl,
(dalej zwane łącznie „Serwisami”).

2. Właścicielem Serwisów i jednocześnie Administratorem danych osobowych jest Paweł Wójcik i Piotr Złotnik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Prawnicza „WÓJCIK i ZŁOTNIK” spółka cywilna – Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30-138), ul. Włościańska 2b, NIP: 9450001091 REGON: 350809207, zwani dalej „Kancelarią”

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług, o których mowa niżej.

4. Kancelaria dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Serwisy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).

 

§ 1. Sposoby zbierania danych osobowych i ich rodzaje

1. Kancelaria zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientem.

2. Klient odwiedzający Serwisy, ma kontrolę nad danymi osobowymi, które podaje. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Kliencie do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na Jego rzecz usług na pożądanym poziomie.

3. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
a) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter),
b) korzystania z formularza kontaktowego,
c) dokonywania analizy prawnej dokumentacji przekazanej Kancelarii przez Klienta, kontaktującego się z w celu objęcia usługą konkretnego zagadnienia / problemu prawnego, pod kątem oceny możliwości świadczenia przez Kancelarię tej usługi na rzecz Klienta,
d) zawierania odpłatnej umowy z Klientem.

4. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

5. Klient kontaktujący się z Kancelarią w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług Kancelarii, a także kontaktujących się w celu objęcia usługą konkretnego zagadnienia / problemu prawnego lub zawarcia umowy odpłatnej z Kancelarią, korzysta z formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisach lub kontaktuje się za pośrednictwem adresu e-mail uwidocznionego w Serwisie, podając następujące dane:
a) nazwa (imię i nazwisko/ firma Przedsiębiorcy),
b) adres e-mail,
c) numer telefonu,
d) adres miejsca zamieszkania,
e) dane dotyczące płatności, w tym numery kart kredytowych, numery rachunków bankowych,
f) PESEL.

6. W ograniczonym zakresie Kancelaria zbiera dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się w Serwisach. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez Niego z Serwisów.

7. Kancelaria zbiera informacje dotyczące korzystania z serwisu przez Klienta oraz Jego adres IP w oparciu o analizę logów dostępowych.

8. Kancelaria nie zbiera i nie wykorzystuje szczególnych kategorii danych osobowych Klienta (np. informacje o rasie, pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych, zdrowiu fizycznym i psychicznym, itp.). W przypadku podania takich informacji przez Klienta z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez Kancelarię i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

 

§ 2 Sposoby przetwarzania danych osobowych

1. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Kancelaria będzie wysyłała wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o nowych usługach dostępnych w Serwisie.

2. W przypadku, gdy Klient skorzysta z formularza kontaktowego, Kancelaria wykorzystuje dane osobowe w ścisłych granicach celów, do jakich dane są zbierane.

3. Dane Klientów mogą być wykorzystane w szczególności w ramach:
a) obsługi zapytań i zgłoszeń,
b) zapewnienia najlepszej obsługi Klienta.

4. Kancelaria przetwarza dane osobowe swoich Klientów i potencjalnych Klientów. Wśród tych danych mogą znajdować się również dane osobowe osób związanych z Klientami Kancelarii niebędącymi osobami fizycznymi (np. osoby kontaktowe). Powyższe dane osobowe są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się Kancelaria. Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail lub inne służbowe dane kontaktowe.

5. Pliki cookies służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania Serwisów. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić: utrzymanie sesji użytkownika; zapisanie stanu sesji użytkownika; monitoring dostępności usług. Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisów, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić: przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu; zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy; przywrócenie sesji użytkownika; zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w usłudze; sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo; dopasowanie zawartości usług do preferencji użytkowników; przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w usłudze; wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania. Kancelaria korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach: monitorowanie ruchu w Serwisach; zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z serwisów, ustalanie liczby anonimowych użytkowników Serwisów; potrzebne do analizy korzystania z Serwisów; kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikowi wybrana treść; kontrolowanie jak często użytkownik wybiera daną usługę; badanie zapisów na newslettery; wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce; wykorzystanie narzędzia do komunikacji; integracja z portalem społecznościowym. Do podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy: Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com); Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com); 2 Infinity spółka z o.o. Klient może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Kancelarię zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Kancelaria zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez serwisy mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.

6. Kancelaria wykorzystuje informacje dotyczące korzystania z serwisów przez Klienta oraz ich adresy IP w analizie ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę. Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z Kancelarią. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisów. Zestawienia te nie zawierają żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego Klienta Serwisów. Kancelaria może zostać zobowiązana do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego Klienta Serwisów na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

7. Informacje gromadzone w związku z korzystaniem z Serwisów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), bez wywoływania wobec Klienta żadnych skutków prawnych lub istotnego wpływu na Jego sytuację. Na potrzeby profilowania Kancelaria nie przetwarza żadnych danych sensytywnych, na potrzeby profilowania przetwarza z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały zagregowane, jeśli cel nie może być inaczej osiągnięty, niż poprzez profilowanie danych osobowych nie zpseudonimizowanych lub niezagregowanych. Wykorzystywane są do tego dane: adres e-mail i IP lub cookies, profilowanie w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań Klienta korzystającego z serwisów i usług oraz dopasowywania treści znajdujących się w serwisach do tych preferencji, profilowanie w celach marketingowych (dopasowanie oferty marketingowej do ww. preferencji).

8. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO – tj. na podstawie zgody na przetwarzanie danych, w celu wykonania umownych i ustawowych obowiązków Administratora oraz z uwagi na uzasadnione interesy Administratora (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z usług, marketingu bezpośredniego usług własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń, zgody, w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing, wykonania zawartej umowy, obowiązków wynikających z prawa).

 

§ 3. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe są przechowywane przez okres:
a) w stosunku do potencjalnego Klienta – do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego,
b) w stosunku do Klienta, z którym Kancelaria zawarła umowę odpłatną – na czas trwania umowy (oraz po jej zakończeniu przez okres umożliwiający dochodzenie roszczeń, maksymalnie przez 10 lat),
– o ile co innego nie wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.

 

§ 4. Sposób udostępniania danych osobowych podmiotom trzecim

1. Kancelaria przekazuje dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają na to przepisy prawa. W stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim Kancelaria przewiduje postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa (umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych). Odbiorcami danych osobowych, które Kancelaria przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być: ww. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. procesorzy), podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Kancelarii, podmioty realizujące kampanie marketingowe na rzecz Kancelarii, pozostali podwykonawcy Kancelarii, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Kancelaria, podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych, w tym badań NPS (satysfakcji klienta).

2. Kancelaria nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

 

§5. Prawa przysługujące podmiotom, których dane dotyczą i sposób ich realizacji

1. Kancelaria jako administrator danych odpowiada za realizację praw Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie pytania i prośby dotyczące zakresu i realizacji praw, a także kontakt w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych, Klient może skierować przy użyciu formularza kontaktowego (przejdź do formularza kontaktowego RODO). Kancelaria zastrzega sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

2. Klient ma prawo:
a) dostępu do danych osobowych, które Kancelaria przechowuje jako administrator danych,
b) zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza Kancelaria,
c0 w dowolnej chwili wycofać tę zgodę, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Jego zgody,
d) ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na Jego szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa,
e) żądać usunięcia danych,
f) żądać przeniesienia danych.

3. Prawa, o których mowa powyżej, mogą być wykonywane w przypadkach określonych w art. 17 – 21 RODO, poprzez wysłanie e-maila z użyciem formularza kontaktowego (przejdź do formularza kontaktowego RODO).

 

§6. Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie; aktualna treść Polityki Prywatności jest każdorazowo dostępna na stronie www.wojcik-zlotnik.pl

2. Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 r.

Fomrularz kontaktowy (RODO)