Usługi / Wójcik-Złotnik
PLEN

Usługi

W Kancelarii każdy Przedsiębiorca otrzyma pakiet usług prawnych wysokiej rangi, które zapewniają i chronią kapitał oraz pomagają w osiąganiu zysków. Zapewniamy doświadczenie, rozsądek i nowoczesność przy obsłudze prawnej. Współdziałając z naszymi Klientami powiększamy i chronimy jego aktywa. Dbamy o dobre relacje w biznesie.

Kapitał
Oferujemy pakiet usług prawnych wysokiej rangi, które zapewniają i chronią kapitał Przedsiębiorcy oraz pomagają w osiąganiu zysków.

Kapitał
Oferujemy pakiet usług prawnych wysokiej rangi, które zapewniają i chronią kapitał Przedsiębiorcy oraz pomagają w osiąganiu zysków.

Kapitał

W naszej Kancelarii każdy Przedsiębiorca otrzyma pakiet usług prawnych wysokiej rangi, które zapewniają i chronią kapitał oraz pomagają w osiąganiu zysków. Zapewniamy doświadczenie, rozsądek i nowoczesność przy obsłudze prawnej projektów kapitałowych, transakcji kapitałowych, pozyskiwania kapitału i jego ochrony.

Poszukujemy kapitału i tworzymy go dla badań i rozwoju, inwestycji i ekspansji. Współdziałając z naszymi Klientami powiększamy i chronimy jego aktywa. 

W pakiecie usług proponujemy:

 • pozyskanie kapitału. W imieniu Klienta negocjujemy optymalne warunki pozyskania kapitału z inwestorami finansowymi i branżowymi, funduszami inwestycyjnymi i bankami. Tworzymy przejrzyste i bezpieczne umowy oraz mechanizmy i schematy finansowania firm. Pomagamy zawrzeć umowę pożyczki, kredytu i leasingu. Opracowujemy podwyższenie kapitału zakładowego, emisję akcji lub obligacji. 
 • ochronę kapitału. Dysponujemy zawansowanymi zestawami mechanizmów ochrony kapitału. Konsekwentnie chronimy kapitał Firmy przed agresywnymi inwestorami finansowymi i branżowymi, funduszami inwestycyjnymi i bankami. Zabezpieczamy kapitał przed nieracjonalnymi wspólnikami lub akcjonariuszami. Czynimy to polubownie i w sądach: negocjujemy, pozywamy i bronimy.
 • optymalizowanie zysków. W celu zapewnienia zysków, jesteśmy nieustannie do dyspozycji, aby konsultować z Przedsiębiorcą planowanie i sposób realizacji zysku z zaangażowanego kapitału. Tworzymy niezbędne dokumenty i doradzamy jak optymalne opodatkować zyski.
 • relacje w biznesie. Kreujemy klimat i warunki dla bezpiecznych i przewidywalnych relacji między osobami i podmiotami, które angażują swój kapitał. Proponujemy optymalne ścieżki postępowania. Pomagamy osiągać założone cele.

 

Umowy
Tworzymy umowy w każdej dziedzinie.
Umowami chronimy Przedsiębiorcę
i gwarantujemy Jego zyski.

Umowy
Tworzymy umowy w każdej dziedzinie.
Umowami chronimy Przedsiębiorcę
i gwarantujemy Jego zyski.

Umowy

Tworzymy umowy w każdej dziedzinie. Oddajemy wiernie oczekiwania Przedsiębiorcy w zakresie ochrony jego interesów. Umowami chronimy Przedsiębiorcę i gwarantujemy Jego zyski.

Zapewniamy doświadczenie i nowoczesność w tworzeniu umów, również w obrocie międzynarodowym. Oferujemy zastępstwo lub współudział  w negocjacjach. Umowy tworzymy od podstaw i posługujemy się nimi w imieniu Przedsiębiorcy w toku ich realizacji, negocjując, pozywając i broniąc.

W tym zakresie zapewniamy:

 • tworzenie umów od podstaw. Nasz standard, to umowy tworzone od podstaw, oddające wiernie specyfikę działalności gospodarczej. Przepisy umowy tworzone są pod kątem możliwości ich wnegocjowania. Wyposażamy je w alternatywne zapisy, którymi Przedsiębiorca może się posługiwać  zależnie od potencjalnego przebiegu negocjacji. Modyfikujemy projekty umów w toku negocjacji, w zależności od ich przebiegu i założonego celu.
 • opiniowanie umów. Udzielamy jasnych rekomendacji prawnych na temat zdatności umowy do podpisania. Oceniamy ryzyka i zagrożenia w realizacji umowy, przekazując ich listę Klientowi. Prognozujemy skuteczność powództwa sądowego na podstawie umowy lub na obronę przed takim powództwem.
 • zastępstwo lub współudział w negocjacjach. Układamy plan negocjacji – strategię negocjacji - ścieżkę postępowania. Podejmując negocjacje równocześnie opracowujemy umowę. Dobieramy układ optymalnych przepisów, wskazujemy te, z których można zrezygnować lub które można zmienić. Zaznaczamy przepisy nienaruszalne. Przy zachowaniu tych zasad dbamy, aby Klient negocjując umowę budował wizerunek elastycznego i przewidywalnego partnera. Prowadzimy do celu.

Podatki
Zapewnimy kompleksowe doradztwo podatkowe, znajomość praktyk stosowanych w urzędach skarbowych i sądach administracyjnych.

Podatki
Zapewnimy kompleksowe doradztwo podatkowe, znajomość praktyk stosowanych w urzędach skarbowych i sądach administracyjnych.

Podatki

Każdemu przewidującemu Przedsiębiorcy, dbającemu o swoje bezpieczeństwo podatkowe zapewnimy kompleksowe doradztwo podatkowe, znajomość praktyk stosowanych w urzędach skarbowych i sądach administracyjnych oraz umiejętność prowadzania kontaktów z organami skarbowymi.

Zapewniamy:

 • racjonalne interpretacje podatkowe oraz doświadczenie w bieżącej współpracy z dyrektorami finansowymi, głównymi księgowymi, doradcami inwestycyjnymi i analitykami finansowymi.
 • Doradzamy jak optymalizować podatki bez zbędnego ryzyka.
 • Oceniamy ryzyko podatkowe i uzyskujemy jego urzędowe potwierdzenia.
 • W imieniu naszych Klientów odwołujemy się od niekorzystnych decyzji podatkowych.

W pakiecie usług posiadamy:

 • planowanie podatkowe. Optymalnie dobieramy mechanizmy podatkowe już na etapie tworzenia Firmy. W czasie istnienia Firmy budujemy strukturę strategicznych i bieżących operacji oraz transakcji gospodarczych. Prognozujemy optymalne opodatkowanie zysków. Wspólnie z Przedsię-biorcą planujemy sposoby realizacji zysku z zaangażowanego kapitału, zarówno dla przedsięwzięć krótko- jak i długoterminowych. W tym czasie ustalamy wiążące i korzystne interpretacje podatkowe urzędów skarbowych, również w trybie odwoławczym.
 • bieżącą asystę podatkową. Wspieramy personel finansowy, księgowy i inwestycyjny Firm, w wykonywaniu ich bieżących obowiązków. Wypracowujemy na bieżąco uzasadnienia i mechani-zmy podatkowe, potwierdzając je w ramach wiążących interpretacji podatkowych. Wszystkie do-kumenty prawne weryfikujemy pod kątem podatkowym. Reprezentujemy w toku kontroli podatkowych, skarbowych i celnych.
 • reprezentację Klienta w toku postępowań odwoławczych. Zapewniamy zawodowych i doświadczonych pełnomocników. Wszczynamy postępowania odwoławcze od niekorzystnych decyzji podatkowych, skarbowych i celnych. Uprzednio prognozujemy szanse powodzenia. Poszukujemy i badamy czy w systemie orzecznictwa podatkowego, skarbowego, celnego istnieją podobne przypadki. Korzystamy z nich i umiejętnie powołujemy się na argumenty. Prowadzimy do celu.

Procesy
Posiadamy praktykę w sporach sądowych
w wielu dziedzinach.

Procesy
Posiadamy praktykę w sporach sądowych
w wielu dziedzinach.

Procesy

Posiadamy praktykę w sporach sądowych w wielu dziedzinach. Angażujemy się w sprawę już na etapie zapowiedzi sporu. Oceniamy szanse oraz prawdopodobieństwo polubownego zażegnania sporu.

Na etapie przedprocesowym pilotujemy korespondencję z przyszłym przeciwnikiem tak, aby wypracować przewagę w procesie. Dbamy o dowody - pozyskujemy je, katalogujemy i weryfikujemy wiarygodność.

Uważnie słuchamy Przedsiębiorcy, uwzględniamy specyfikę jego działalności gospodarczej i wiernie oddajemy oczekiwania w zakresie ochrony jego interesów.

Zapewniamy doświadczenie i wiedzę w ramach sporów sądowych i arbitrażowych, również w obrocie międzynarodowym. Uczestniczyliśmy również w sporach przez sądami innych krajów europejskich. 

 

W pakiecie usług proponujemy:

 • strategiczne przygotowanie do procesu. W obliczu zapowiedzi sporu, udzielamy rekomendacji prawnych na temat postępowania wobec przeciwnika, aż do momentu wytoczenia powództwa. Kompletujemy i porządkujemy dowody w sprawie. Oceniamy ryzyko i zagrożenia w toku procesu, informując Klienta o słabych i mocnych stronach jego pozycji. Prognozujemy szanse na skuteczne powództwo sądowe lub na obronę przed takim powództwem. Działamy strategicznie.
 • reprezentację przed sądami i arbitrażem. Zapewniamy zawodowych i doświadczonych pełnomocników procesowych. Negocjujemy polubowne załatwienie sporu. Przygotowujemy pozwy i odpowiedzi na pozwy, a także dalsze pisma w toku sporu. Przedstawiamy wyczerpująco przemyślane stanowisko naszego Klienta wobec twierdzeń i dowodów przeciwnych. Umiejętnie korzystamy z ustaleń biegłych sądowych. Modyfikujemy stanowisko Klienta w zależności od przebiegu sporu i założonego celu.
 • wykonanie wyroku i egzekucja. Planujemy strategię postępowania egzekucyjnego zmierzającego do wykonania wyroku. Podejmujemy negocjacje w przedmiocie sprawy tylko wtedy, gdy uznamy wysokie prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu. Preferujemy działania egzekucyjne bez uprzedzenia. Współpracujemy z komornikami i efektywnie stawiamy im wymagania. Pomagamy zrealizować korzystny wyrok.

Administracja
Z pomocą naszej Kancelarii Przedsiębiorca może budować dobre relacje z administracją państwową.

Administracja
Z pomocą naszej Kancelarii Przedsiębiorca może budować dobre relacje z administracją państwową.

Administracja

Z pomocą naszej Kancelarii Przedsiębiorca może budować dobre relacje z administracją państwową.

Odpowiadamy na potrzeby Firm w tym zakresie, poprzez znajomość praktyki urzędów państwowych i sądów administracyjnych oraz umiejętność prowadzania kontaktów z urzędami państwowymi.

Zapewniamy rozsądne ścieżki postępowania w sprawach administracyjnych, umożliwiające jak najszybsze załatwienie sprawy. Proponowane kroki są wyważone i przyjazne wobec administracji państwowej, uwzględniające korzystne interpretacje stosowane przez organy państwowe.

W imieniu naszych Klientów odwołujemy się również od niekorzystnych decyzji administracyjnych.

Legitymujemy się doświadczeniem w zakresie:

 • obrotu nieruchomościami,
 • budownictwa,
 • ochrony środowiska,
 • ochrony konkurencji,
 • pomocy publicznej i działalności gospodarczej koncesjonowanej,
 • jakości towarów i usług (dopuszczenie na rynek),
 • turystyki.

W pakiecie usług oferujemy:

 • bieżące doradztwo administracyjne. Zarówno na etapie powstawania Firmy, jak i rozwoju określamy obowiązki administracyjne i tworzymy aktualny wykaz koniecznej dokumentacji, w tym decyzji, zezwoleń i koncesji itp. Wszystkie zamierzenia inwestycyjne oceniamy pod kątem obowiązków wobec administracji. Ustalamy zarazem dla tych celów wiążące i korzystne interpre-tacje administracyjne.
 • reprezentację przed organami administracyjnym. Na bieżąco współpracujemy z organami administracyjnymi każdego szczebla. Znamy ich praktykę. Wypracowujemy doraźne interpretacje administracyjne. Przygotowujemy wnioski o wydanie decyzji administracyjnych, a także dalsze pisma. Reprezentujemy stanowisko naszego Klienta.
 • reprezentację w toku postępowania odwoławczego. Zapewniamy zawodowych i doświadczonych pełnomocników. Wszczynamy postępowania odwoławcze od niekorzystnych decyzji administracyjnych. Uprzednio prognozujemy szanse powodzenia. Poszukujemy analogicznych przypadków w systemie orzecznictwa administracyjnego. Korzystamy z nich i powołujemy się na argumenty sprawdzone w praktyce.

Własność
Wspieramy tworzenie własności i chronimy ją. Zabezpieczamy własność intelektualną
i przemysłową.

Własność
Wspieramy tworzenie własności i chronimy ją. Zabezpieczamy własność intelektualną
i przemysłową.

Własność

Wspieramy tworzenie własności i chronimy ją. Oferujemy obsługę prawną własności: nierucho-mości (gruntowych, budynków i lokali), akcji i udziałów w spółkach, praw pochodnych i instrumentów finansowych.  

Zabezpieczamy własność intelektualną i przemysłową. Budujemy struktury własnościowe uwzględniając specyfikę działalności firm.

Postępujemy zgodnie z intencjami przedsiębiorcy w zakresie kreowania potencjału własności, ochrony, a także sposobu jej lokowania, również w obrocie międzynarodowym. 

W pakiecie usług proponujemy:

 • asystę przy nabywaniu własności. Oferujemy zastępstwo lub współudział  w negocjacjach. Do-konujemy analiz stanu własności w zakresie nieruchomości, udziałów i akcji w spółkach, własności intelektualnej i przemysłowej. Udzielamy rekomendacji prawnych dotyczących nabycia własności. Budujemy strukturę własności naszego Klienta i prowadzimy do założonego celu.
 • tworzenie własności i podnoszenie jej wartości. Uczestniczymy w tworzeniu i budowie własno-ści naszych Klientów. Specjalizujemy się w obsłudze procesu inwestycyjnego w budownictwie. Tworzymy dokumentację w zakresie własności intelektualnej (pomysły, idee, utwory, wzornictwo przemysłowe, rozwiązania techniczne, projekty architektoniczne, programy komputerowe, wize-runek) oraz własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe). Pracujemy nad wzrostem wartości udziałów i akcji spółek oraz dbamy o wzrost wartości przedsiębiorstwa, we współpracy z analitykami finansowymi i doradcami inwestycyjnymi. Udzielamy rekomendacji, jak podnosić wartość.
 • ochronę własności. Zarówno przy nabywaniu własności, tworzeniu, jak i podnoszeniu jej wartości oceniamy ryzyko i zagrożenia. Negocjujemy, pozywamy, chronimy. Prognozujemy szanse na skuteczne powództwo sądowe lub na obronę przed takim powództwem. Proponujemy strategię ochrony. Zapewniamy zawodowych i doświadczonych pełnomocników procesowych.

Nieruchomości i budownictwo
Od kilkunastu lat Kancelaria specjalizuje się
w obsłudze prawnej rynku nieruchomości
i budowlanego.

Nieruchomości i budownictwo
Od kilkunastu lat Kancelaria specjalizuje się
w obsłudze prawnej rynku nieruchomości
i budowlanego.

Nieruchomości i budownictwo

Od kilkunastu lat Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej rynku nieruchomości i budowlanego. W ramach tej sfery działalności od kilku lat specjalizujemy się w kompleksowym przygotowaniu inwestycji komercyjnych (np. galerii handlowych lub obiektów turystycznych).

Zapewniamy analizy i regulacje stanów własności nieruchomości (ewidencja gruntów i księgi wieczyste), odszukujemy właścicieli, prowadzimy efektywne negocjacje.

Prowadzimy spory sądowe i administracyjne w zakresie nieruchomości, a w tym postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę, a także decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego.

Doradzamy w zakresie przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego i uzbrojenia podziemnego, rozgraniczeń, scaleń i podziałów nieruchomości.

Zapewniamy pełny serwis prawny w zakresie procesu budowlanego od etapu projektowania do etapu odbiorów. Zawsze zapewniamy wszechstronną analizę faktów, szczegółowe rozmowy ze wszystkimi osobami odpowiedzialnymi realizację danej inwestycji budowlanej, wnikliwą analizę wszelkich dokumentów związanych z daną inwestycją budowlaną oraz niejednokrotnie wizytę na terenie budowy.

Rzetelnie określamy wartości przedmiotu negocjacji lub sporu (wyliczenia  oparte o przedmiary, obmiary powykonawcze, kosztorysy z uwzględnieniem kaucji na zabezpieczenie, kar umownych, obniżeń wynagrodzenia, odszkodowań itp.).

Prowadzimy w tym zakresie wszelkie spory sądowe oraz negocjacje. Znamy specyfikę tej branży, język, terminologie, zwyczaje i standardy postępowania.

Z naszą Kancelarią inwestycje w nieruchomości będą miały solidne fundamenty.

Relacje z Super i Hipermarketami
Naszym celem jest pomoc dostawcom ze wszystkich branż w sprawach związanych ze zwrotem opłat potocznie zwanych "opłatami półkowymi".

Relacje z Super i Hipermarketami
Naszym celem jest pomoc dostawcom ze wszystkich branż w sprawach związanych ze zwrotem opłat potocznie zwanych "opłatami półkowymi".

Relacje z Super i Hipermarketami

Dostawca przy współpracy z sieciami super- i hipermarketów zmuszany jest do uiszczania różnego rodzaju opłat potocznie zwanych "opłatami półkowymi", które potrącane są z ceny za sprzedany towar.

Naszym celem jest pomoc dostawcom ze wszystkich branż w sprawach związanych ze zwrotem opłat uiszczanych z tytułu nawiązania i prowadzenia współpracy z tymi sieciami. Dotyczy to w szczególności zwrotu wszelkich opłat zapłaconych sieciom super- i hipermarketów wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia ich skompensowania z należnościami z tytułu ceny za dostawę towarów.

Zwrotowi podlegają między innymi takie "opłaty półkowe" jak:

 • opłaty za usługi marketingowe, opłaty za usługi reklamowe i promocyjne,
 • opłaty za konsultacje handlowe,
 • opłaty za intensyfikację współpracy handlowej,
 • opłaty logistyczne i transportowe,
 • bonus bezwarunkowy,
 • bonus warunkowy,
 • rabat potransakcyjny z tytułu optymalizacji zamówień i dostaw,
 • rabat potransakcyjny z tytułu marketingu,
 • bonus asortymentowy,
 • koszty karty lojalnościowej,
 • upust promocyjny,
 • opłaty z tytułu otwarcia nowego super- lub hipermarketu,
 • opłata wyprzedażowa,
 • opłaty za umieszczenie logo w wyznaczonych miejscach marketu,
 • opłaty za wprowadzenie nowego produktu, opłaty za szczególne oznaczenie towaru,
 • opłata z tytułu obsługi merchandisingowej i wiele innych.

Wyprzedzamy oczekiwania dostawców i uprzedzamy działania sieci super- i hipermarketów. 

Pomagamy w zrekompensowaniu poniesionych strat z tytułu współpracy z sieciami handlowymi.

Telekomunikacja i informatyka
Koncentrujemy się na prawnej obsłudze oferowania produktów telekomunikacyjnych.

Telekomunikacja i informatyka
Koncentrujemy się na prawnej obsłudze oferowania produktów telekomunikacyjnych.

Telekomunikacja i informatyka

Telekomunikacja i przekaz informacji to kręgosłup nowoczesnej gospodarki rynkowej opartej o szybki i efektywny przepływ informacji pomiędzy uczestnikami gry rynkowej.

Sektor telekomunikacyjny uchodzi, nie bez racji, za kluczową branżę nowej gospodarki i ma wyraźne i jasne perspektywy rozwoju. Ten sektor ma ścisłą regulację prawną funkcjonowania, a nasza Kancelaria wspiera podmioty rynku telekomunikacyjnego od momentu ich powstania.

Nasze praktyczne doświadczenia dotyczą operowania podmiotów na rynku telekomunikacyjnym, w tym regulowania świadczenia usług powszechnych dla biznesu i dla konsumentów.

Posiadamy także szereg interesujących doświadczeń w zakresie prawnej obsługi instalacji i eksploatacji systemów telekomunikacji typu call center i contact center, które zarówno od strony prawnej jak i faktycznej posiadają szczególną specyfikę.

Aktualnie szczególnie koncentrujemy się na prawnej obsłudze oferowania produktów telekomunikacyjnych dedykowanych dla konkretnego odbiorcy, którego przedmiotem są określone usługi oparte na dedykowanym oprogramowaniu wspierającym komunikację i zarządzanie kontaktami z klientem.

Wspieramy komunikację, jako efektywne narzędzie do realizacji celów gospodarczych.

Reklama i marketing
Prawo marketingu i reklamy stanowi jeden
z obszarów działalności naszej kancelarii.

Reklama i marketing
Prawo marketingu i reklamy stanowi jeden
z obszarów działalności naszej kancelarii.

Reklama i marketing

Prawo marketingu i reklamy stanowi obszar działalności naszej kancelarii.

Zapewniamy:

 • doradztwo prawne w zakresie prowadzenia różnych form działalności marketingowej i reklamowej,
 • kompleksowy nadzór prawny nad promocjami sprzedaży, w tym programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, ocenę legalności bieżących projektów akcji promocyjnych i działań marketingowych oraz materiałów reklamowych,
 • sporządzanie regulaminów i ocenę założeń akcji promocyjnych,
 • sporządzanie umów oraz doradztwo w zakresie negocjacji umów o kampanie reklamowe,
 • umów z podwykonawcami i dysponentami powierzchni i czasu reklamowego, reprezentację w postępowaniach przed sądami i organami administracyjnymi w sprawach związanych z marketingiem (w tym w zakresie organizacji gier losowych).

W ramach swoich usług uwzględniamy zagadnienia dopuszczalnej prawnie reklamy produktów sensytywnych (alkoholi, wyrobów tytoniowych i farmaceutyków), doradztwo w zakresie platform cyfrowych i płatnych kanałów filmowych, usługi prawne na rzecz instytucji kultury, w tym pomoc w przygotowaniu kompleksowych umów dotyczących wystaw, koncertów, festiwali, także zagranicznych.

Marketing i reklama realizowane z naszym udziałem posiadają solidne podstawy i wzmacniają pozycję reklamowanej firmy lub promowanego produktu.

Petrochemia i energetyka
Pomagamy osobom zarządzającym osiągnąć
komfort prowadzenia stabilnego i bezpiecznego biznesu w tym sektorze.

Petrochemia i energetyka
Pomagamy osobom zarządzającym osiągnąć
komfort prowadzenia stabilnego i bezpiecznego biznesu w tym sektorze.

Petrochemia i energetyka

Od wielu lat mówi się i prowadzi badania nad alternatywnymi źródłami i nośnikami energii. Nie to zmienia faktu, że standardowe paliwa stałe i ciekłe, produkty rafinacji ropy naftowej są najpowszechniej wykorzystywane w każdej gospodarce.

Działalność polegająca zarówno na komponowaniu paliw, biopaliw jak i produkcji olejów smarowych jest w każdym kraju ściśle reglamentowana prawnie i to w zarówno w aspekcie koncesyjnym, jak i podatkowym (szczególnie w kontekście regulacji podatku akcyzowego, zawieszeń tego podatku i handlu w warunkach akcyzy zawieszonej).

Praktyczne funkcjonowanie podmiotów tego sektora jest na ogół obarczone ryzykiem prawnym, związanym z prawem wielkich liczb. Z potencjalnie drobnego uchybienia prawnego tworzą się gigantyczne problemy związane z jego powielaniem przy wielu operacjach gospodarczych o podobnej lub takiej samej strukturze.

Pomagamy racjonalizować to ryzyko i tworzyć takie modele operacji, które będą minimalizować ryzyko wynikającego z prawa wielkich liczb, dając osobom zarządzającym komfort prowadzenia stabilnego i bezpiecznego biznesu w tym sektorze.

Strona główna

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o niekorzystanie z naszej witryny.

Close
facebook twitter Kanał RSS Gra karciana